Pravne podlage za izvajanje CLLD

  • 26 oktober 2015 |
  • Objavljeno v CLLD

Instrument CLLD

S kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD, se omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij in niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celostni in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da razširijo svoje področje uporabe in namenijo več pozornosti nekaterim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala. Strategija lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno partnerstvo, odgovarja posebnim bodisi geografskim ali demografskim izzivom.

CLLD v Sloveniji v programskem obdobju 2014 - 2020

Za izvajanje instrumenta CLLD v Sloveniji v programskem odboju 2014 – 2020 je skupno namenjenih 95.782.281.19 €.Sredstva se črpajo iz treh strukturnih skladov:

V nadaljevanju so povezave do ključnih horizontalnih dokumentov in dokumentov v okviru treh skladov povezanih z izvajanjem CLLD.

Horizontalni nacionalni dokumenti:

Evropska kmetijska politika:

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 2014-2020 je določil merila za izbor operacij. Njihov namen je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja. Več…

  • Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS (46/2015) objavilo javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Več…

  • Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020

Smernice so pripomoček, njihov namen pa je pomoč lokalnim partnerstvom pri pripravi strategij lokalnega razvoja. Cilj je, da so strategije lokalnega razvoja dobro pripravljene, kar bo pospešilo postopek izbora in v nadaljevanju tudi enostavnejše vrednotenje in primerljivost strategij lokalnega razvoja. Smernice so dostopne TUKAJ.  

Evropska politika za pomorstvo in ribištvo:

Evropska kohezijska politika:

Preberite več...
Naroči se na ta RSS