Mednarodni posvet LAS in konferenca: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 9. – 2. 10. 2021

  • 27 julij 2021 |
  • velikost pisave

Mednarodna konferenca  Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo bo potekala v petek, 1. 10. 2021 na Gradu Rajhenburg v Brestanici in jo organizira pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča s partnerji. Konferenca bo tudi eden glavnih dogodkov ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji. Ob konferenci bo v Krškem v četrtek in soboto (30. 9. in 2. 10. 2021) potekal tudi mednarodni posvet LAS, ki bo z vsebinami dopolnjeval osnovni moto konference – Pametne vasi.

 

V četrtek, 30. 9. 2021, bodo potekale štiri delavnice. Dve bosta potekali v slovenskem jeziku: »Pomen Evropskega sklada za regionalni razvoj za razvoj lokalnih pobud, izvajanje projektov s socialnimi vsebinami« in »Povezava z Evropskim socialnim skladom« ter dve v angleškem jeziku: »Stališče Odbora regij o CLLD in vidik pametnih vasi« in »Prispevek LAS k razvoju pametnih vasi«. Zaključke delavnic bomo predstavili širši javnosti na petkovi konferenci, kjer bomo postavili tudi razstavo s predstavitvijo uspešnih primerov pametnih vasi v Sloveniji. Dan bomo zaključili s slovesnostjo ob 30 letnici programa Leader v EU. Sodelovanje na dogodku sta že potrdila predsednica ELARD Marion Eckardt in dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, pričakujemo pa tudi udeležbo dveh evropskih poslancev, evropske komisarke Dubravke Šuica in gostov z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Petkov program bo objavljen naknadno, sobota pa bo v luči spoznavanja dobrih praks na področju pametnih vasi. V dopoldanskem delu bosta potekali predstavitvi uspešnih primerov iz Finske (Finland Smart Rural 21 village) in Hrvaške (Zelena energetska zadruga Križevci) nato pa si bomo ogledali Lisco v Sevnici kot primer dobre prakse v območju LAS Posavje, Slovenija.

Mednarodni posvet LAS organizira Društvo za razvoj Slovenskega podeželja s partnerji: LAS Posavje in Občino Krško, Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja, LEADER mrežo Hrvaške ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mrežo za razvoj podeželja.

Gradivo / Materials:

  .

International Forum of LAG and Conference: Smart Villages for a Green, Digital and Resilient Europe, 30. 9. – 2. 10. 2021

.

International conference Smart Villages for a Green, Digital and resilient Europe will be held on Friday, the 1st of October 2021 at the Rajhenburg Castle in Brestanica and is organized by Office of Franc Bogovič, MEP (SLS/EPP) and partners. The conference will be one of the main events at the occasion of the Slovenian Presidency of the Council of the European Union. Side by side with the conference the international LAG Forum will be held in Krško on Thursday and Saturday (30. 9. and 2. 10. 2021) and will complement the basic moto of the conference – Smart Villages.

On Thursday, 30. 9. 2021, there will be four workshops. Two will be held in the Slovenian language: “Importance of ERDF for the development of local initiatives” and “Implementing projects with social content” and  two in the English language: “The opinion on CLLD of the Committee of the Regions and point of view on Smart villages” and “The contribution of the LAG to the development of smart villages”. Workshops’ conclusions will be presented at the Conference on Friday, where an exhibition of Slovenian Smart villages good practices will also be set up.

The day will be concluded with the celebration of the 30th anniversary of the LEADER program in the EU. Attendance at the event has been confirmed by Marion Eckardt, the ELARD President, and Jože Podgoršek PhD, Minister for Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia we also expect two members of the European Parliament, the European Commissioner Dubravka Šuica and guests from the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, the Ministry of Economic Development and Technology and the Government Office for Development and European Cohesion Policy.

Friday's program will be announced later and Saturday will feature the presentation of good practices in the field of Smart villages. In the morning session will host the presentations of successful good practices from Finland (Finland Rural 21 village) and Croatia (Green energy cooperative Križevci), which will be followed up by a field trip to Lisca in Sevnica as a presentation of a good practice in the area of LAG Posavje, Slovenia.

The international LAG Forum is organized by the Slovenian Rural Development Network with partners: LAG Posavje and the Municipality of Krško, the European LEADER Association for Rural Development, LEADER Network Croatia, Ministry of Agriculture, Forestry and Food and the Slovenian National Rural Network.

Posvet LAS Pametne vasi LOGOTIPI nov.jpg

 

nazaj na vrh