Organi društva

Delo DRSP usmerjajo organi društva,  zastopa pa ga  predsednik društva v sodelovanju z dvema podpredsednikoma.  

Zbor članov

Zbor članov je najvišji organ društva in ga enakopravno sestavljajo LAS, organizacije ter fizične osebe.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov skladno s sprejetim programom in sprejetih sklepih. Upravni odbor je sedem članski in ga sestavljajo: predsednik društva, dva podpredsednika društva ter štirje člani.

Nadzorni odbor

  • Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem. Sestavljajo ga trije člani.

Častno razsodišče

  • Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom in ga sestavljajo trije člani.

Znotraj društva delujejo tri komisije, ki so zadolžene za posamezna vsebinska področja delovanja društva:

Komisija za izvajanje programa CLLD

  • Komisija za CLLD je pristojna za pripravo skupnih stališ članov društva v zvezi z programom CLLD in usklajevanje le-teh s pristojnimi vladnimi organi. Pripravlja tudi različna pojasnila in gradiva ter deluje na področju usposabljanja.

Komisija za podeželje

  • Delo komisije za podeželje je usmerjeno v spodbujanje perspektivnih dejavnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in dejavnosti, ki zagotavljajo trajnostni razvoj območij. Pri tem je poseben poudarek na turizmu. Njena vloga je pomembna tudi pri povezovanju ponudnikov in območij ter prenosa dobrih praks.

Komisija za prenos znanja

  • Komisija za prenos znanja je osredotočena seznanjanje članov z relevantnimi strokovnimi in raziskovalnimi dosežki ter spodbujanje javne razprave glede razvojnih vprašanj slovenskega podeželja. Sodeluje tudi pri izmenjavi izkušenj, znanj in veščin med člani.

Sekretarka društva

  • Strokovne, organizacijske, tehnične in administrativne naloge v društvu opravlja sekretar društva. 

Volitve predstavnikov v organih društva potekajo na zboru članov, njihov mandat pa traja štiri leta. Predstavnike v komisijah, z izjemo Komisije za izvajanje programa CLLD, imenuje upravni odbor društva za mandatno obdobje štirih let. Predstavnike v Komisiji za izvajanje programa CLLD volijo izključno člani društva, ki so LAS, njihov mandat pa traja dve leti. Podrobneje so pravila opredeljena v statutu in drugih aktih društva, ki so dostopni TUKAJ.