Programska izhodišča

Delo društva temelji na štirih področjih, aktivnosti pa so podrobneje opredeljene v letnem programu dela in jih potrdi zbor članov. Program dela društva za posamezno leto je dostopen na povezavi Program dela društva.

Področja delovanja društva:

1. INFORMIRANJE, USPOSABLJANJE in PROMOCIJA

  • izmenjava informacij o aktivnostih članov društva
  • informiranje članov DRSP o delu društva, o ključnih aktivnostih na področju CLLD  ter o delu Nacionalne mreže za podeželje pri MKGP in o dogajanjih na področju razvoja podeželja v slovenskem in mednarodnem prostoru
  • organizacija usposabljanj, posvetov in promocijskih dogodkov na področju razvoja podeželja

2. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD

  • spremljanje informacij o izvajanju CLLD v Sloveniji in v EU
  • informiranje ter organizacija dogodkov in posvetov o vsebinah povezanih s CLLD
  • zastopanje interesov članov pri pristojnih inštitucijah pristojnih za izvajanje CLLD

3. SODELOVANJE, ZAGOVORNIŠTVO IN MREŽENJE NA NACIONALNI RAVNI

  • povezovanje deležnikov v Nevladno mrežo za razvoj podeželja
  • povezovanje lokalnih akcijskih skupin iz vseh delov Slovenije v skupno mrežo
  •  sodelovanje predstavnikov društva v odborih, komisijah in organih v povezavi z razvojem podeželja, ki jih koordinira MKGP in drugi vladni organi
  • sodelovanje z MKGP pri spremljanju izvajanja strateških dokumentov za razvoj podeželja za programski obdobji 2007 – 2013 in 2014 – 2020

4. MEDNARODNO SODELOVANJE

 

ZLOŽENKA DRSP