Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Aktualno LAS

Mednarodna delavnica o izvajanju programa LEADER in CLLD

Evropska mreža SKP je, v sodelovanju z MKGP, v Sloveniji organizirala mednarodno delavnico o programu LEADER in CLLD. Udeležili so se je predstavniki kmetijskega in strukturnih skladov, kot tudi nacionalni predstavniki upravljalcev, plačilnih agencij, LAS mrež in LAS iz različnih evropskih držav.

Udeleženci so razpravljali o učinkih programa LEADER/CLLD v preteklem in aktualnem obdobju ter kako izvajati program po letu 2027. Več o dogodku TUKAJ.

Preberite več...

DRSP je izvedel štiri jesenska strokovna usposabljanja

DRSP je v preteklih tednih organiziral štiri strokovna usposabljanja s ključnimi vsebinami, ki jih LAS potrebujejo pri svojem delu in na ta način pripomogel k boljšemu izvajanju njihovih aktivnosti. Vsakega predavanja se je udeležilo približno 100 udeležencev iz lokalnih akcijskih skupin, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predavanja na temo investicijske dokumentacije, javnih naročil, upravnih postopov ter gradbenih postopkov so potekala septembra in oktobra, izvedli pa so jih ugledni predavatelji doc. dr. Boštjan Ferk, izr. prof. dr. Petra Ferk in Aleksandra Velkovrh, dipl. inž. gr.  ter nekateri drugi njihovi sodelavci.

Preberite več...

Monografija: Izvajanje pristopa LEADER / CLLD v Sloveniji

Izvajanje programa LEADER je ena Slovenskih zgodb o uspehu. V uvodu monografije avtorji zapišejo, da pristop LEADER gradi na tradiciji umnega kolektivnega upravljanja s prostorom in življenjskimi viri. Celostni razvoj podeželja je vgrajen v pristop, ki temelji na lokalni pobudi. Zaradi administrativnih ovir in tehničnih pomanjkljivosti nekateri ne prepoznajo izjemnega prispevka tega programa k razvoju podeželja. Zato potrebujemo širok in poglobljen pogled na po­deželje in na upravljanje razvoja. Uravnoteženo prepletanje pristopov od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol je optimalni razvojni vzvod. K sistemski inovaciji, ki se skriva v programu LEADER/CLLD, pomembno prispevajo akterji z velikim vložkom prostovoljnega dela, ki presega merljive kazalnike. Avtorji monografije so peterica raziskovalcev in članov društva Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija.

Monografija je dostopna TUKAJ.

 

Preberite več...

V Ljubnem odprta prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji

Projekt pametne učilnice je bil izveden na pobudo Lokalne akcijske skupine (LAS) Zgornje Savinjske in Šaleške doline v okviru pristopa LEADER/CLLD. Pametna učilnica je v prostoru nekdanje knjižnice. V njej ni miz ali stolov, ampak pet postaj, na katerih so različne naloge oziroma problemi. Za čas projekta bo učilnica namenjena drugačnemu načinu spoznavanja prometa, učenja o zelenih tehnologijah, reševanju problema odpadkov in urjenju turističnih ambasadorjev. Dobrih 173.000 evrov vreden projekt pametne učilnice je vzpostavilo partnerstvo, v katerem so poleg šole še KLS Ljubno, društvo Novus, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje in občina Ljubno. Več si preberite TUKAJ.

FOTO: Bor Slana/STA

Preberite več...

Evropsko računsko sodišče podalo dvom o koristih programa LEADER

Evropsko računsko sodišče objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov. V njem navaja, da je LEADER, ki se izvaja od leta 1991, pripomogel k angažiranosti na lokalni ravni. Hkrati poudari, da je njegov pristop drag, postopki odobritve pa počasni. Več kot desetletje po izvedbi prve revizije revizorji ugotavljajo, da ni veliko dokazov o tem, da bi koristi pristopa Leader odtehtale njegove stroške in tveganja. Sodišče Komisiji priporoča, naj celovito ovrednoti stroške in koristi pobude Leader in oceni pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Preberite več...

Digitalizacija javnih pozivov LAS

V organizaciji DRSP je v sredo, 22.6.2022 potekal sestanek slovenskih Lokalnih akcijskih skupin na temo digitalizacije javnih pozivov in priprav na naslednje programsko obdobje. Udeleženci sestanka so se seznanili s postopki, ki se načrtujejo na področju morebitne priprave skupne internetne aplikacije, ki bo olajšala izvedbo javnih pozivov, ki jih izvajajo Lokalne akcijske skupine. Aplikacijo bi v primeru soglasja s strani večine LAS, v sodelovanju z organi upravljanja posameznih EU skladov, lahko pripravili do konca leta 2023.

Preberite več...

Zaključki posveta v Državnem svetu na temo: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja so 20. aprila 2022, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, organizirali posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

V osrednjem delu posveta sta rezultate izvajanja pristopa LEADER/CLLD in priprave na novo finančno perspektivo predstavila državni sekretar na Ministrstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in mag. Josip Mihalic iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri skladnem teritorialnem  razvoju so predstavili Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta Slovenije, prof. dr. Irma Potočnik Slavič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Odmevnejše projekte LAS iztekajoče se finančne perspektive so predstavili predsednica Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič (LAS STIK), direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika  dr. Marjetka Pezdirc (LAS Dolenjske in Bele Krajine), direktor zasebnega zavoda SARA VURI Dušan Jesenšek (LAS Dolina Soče) ter mag. Danijela Kocuvan iz TOTI LAS.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS